Startsida
Företaget
Kontakt
Skrota bilen
Skrota övriga fordon
Försäljning
Miljö
Bilder


Samarbetspartners

Miljö

Att driva en bilskrot innebär ett viktigt och engagerat miljöarbete då det innebär att återanvända,
återvinna och hantera material från produkter som tjänat ut.
Ett av våra allra viktigaste åtaganden är att värna om miljön. Västerbottens Bildemontering AB
är en sådan verksamhet att dess karaktär innebär att vi dagligen handhar miljöfarliga produkter
av olika slag. Vi hanterar ständigt bildelar och flytande ämnen såsom bilbatterier, oljor,
däck, bensin med mera, varför vi på Västerbottens Bildemontering AB verkligen inser vikten av att
sköta skrotningen av bilarna på så miljöriktigt sätt som möjligt. Därför strävar vi oavbrutet och
ideligen mot att en sund och omsorgsfull miljöhantering skall vara en ledstjärna genom
verksamhetens alla led.

Miljöpolicy
Tyngdpunkt och målsättning i vår affärsidé är att demontera och sanera uttjänta fordon för
återanvändning av material. Bildelar som har funktion och kvalité går till försäljning och blir på så
sätt en del av kretsloppet på nytt. Andra, miljöfarliga produkter och ämnen, blir också de
återanvända på ett miljöriktigt sätt, vissa ämnen såsom exempelvis bensin återanvänds som
drivmedel medan bland annat olja av olika sorter tas om hand och fraktas iväg för återvinning.
Företagets målsättning är också att genom aktiv och nytänkande demonteringsprocess och
försäljning av demonterade delar, alltjämt öka återvinningsgraden av demonterade fordon.

- Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett
aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer,
alltid med kunden och miljön i centrum.

-Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att
följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

- Vi ska genom en ständig dialog ställa miljökrav på våra affärspartners och på oss själva.

- Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

-Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar
samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.